Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Átadták az idei Szalézi Szent Ferenc-díjakat Kecskeméten

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__25661
Emléknapjához közeledve Szalézi Szent Ferenc francia püspökre, teológusra, lelkiségi íróra, egyházszervezőre, kiemelkedő szónokra, pápai tanácsadóra emlékeztek vasárnap a Barátok templomában. Ezen a napon három újságírónak adták át a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és a Porta Egyesület kitüntetését, a Szalézi Szent Ferenc-díjat a Porta Egyesület dísztermében. A díjátadás érseki hálaadó szentmisével kezdődött a Barátok templomában. (Folytatás a képek után, fotók: Mátyus István)

A 16. század végén élt francia püspökre és kiemelkedő szónokra, Szalézi Szent Ferencre emlékezett ünnepi prédikációjában a főegyházmegye érseke. Az újságírók védőszentjének tanítása máig aktuális - jegyezte meg dr. Bábel Balázs. Az igazságot kell közölni; a kommunikációs szakembereknek beszédeikkel, írásaikkal építeniük kell a közvéleményt. 

A katolikus újságírás kiemelkedő egyéniségei számára alapított Szalézi Szent Ferenc-díjat idén Pásztor Andrea (Kecskeméti Médiacentrum), Mihályka Gyula (Petőfi Népe) és Jámbor Csaba (Gong Rádió) vehette át Bábel Balázs érsektől.

Farkas P. József újságíró, a Porta Egyesület alapító-szervezője is köszöntötte a díjazottakat: „Olyan jó, hogy újra együtt vagyunk; fiatalok, idősek. Folytassuk a közös munkát, s jövőre találkozzunk ismét ugyanitt az újabb kitüntetettekkel.”

A díjátadást követően névnapján köszöntötték dr. Bábel Balázst a Porta Egyesület dísztermében.

Szemelvények a laudációk szövegéből:

Pásztor Andrea újság- és online cikkeiben, tudósításaiban, riportjaiban mély együttérzésről, humánumról ad bizonyságot. Írásaiban meghatározó alapérték, állandóan tetten érhető alapvetés az emberség, a család, a gyermekek szeretete. Műfaji sokszínűség, szakmai elhivatottság, pontosság jellemzi munkáját. Azon kevés újságírók közé tartozik, akiknek kézjegye összetéveszthetetlenül felismerhető, bármilyen témát dolgoz is fel éppen.

A Kecskeméti Médiacentrum munkatársaként Pásztor Andrea az újjáalakuló stáb meghatározó személyévé, a kecskeméti közélet, a hiteles tájékoztatás megkerülhetetlen alakjává lett az elmúlt években.

Mihályka Gyula, a Petőfi Népe szerkesztője csaknem három évtizede van a pályán. Azon újságírók közé tartozik, akik a rendszerváltás időszakát, a szabad világ beköszöntét tollal a kezükben érték meg. Ő és a hozzá hasonló elhivatott sajtómunkások teremtették meg az alapját a valódi nyilvánosságnak. Mihályka Gyula a demokrácia egészséges működéséhez oly fontos szabad sajtó egyik meghatározó személyisége Kecskeméten, Bács-Kiskunban. Visszatekintve munkásságára azt is megállapíthatjuk, azon kevesek közé tartozik, akik a regionális médiában dolgozók több generációjának adtak példát, akik tanítómesterei az ifjabb nemzedékeknek. A Petőfi Népe újságírójaként eltöltött 25 éve alatt nemcsak a szerkesztőségnek, hanem Kecskemét közéletének is meghatározó tagjává vált. Ehhez önmagában a szakmai képességek és teljesítmény kevés lett volna, ha nem társul emberséggel. Ha Mihályka Gyula híján lenne annak az érzékszervnek, ami a társadalmi problémák, igazságtalanságok érzékelésére szolgál, aligha választotta volna hivatásául az újságírást. 

Aki ismeri, tudja: szakmai éleslátásának nélkülözhetetlen eleme a kételkedés képessége és a humorérzék. Mindkettő szükségeltetik ahhoz, hogy az emberség mellett az objektivitás legyen a legfőbb értékmérője. Ez segíti hozzá, hogy a rendkívül gyorsan változó médiavilágban megállhassa a helyét, és felelős alakítója legyen a közgondolkodásnak. 

Korunk embere hatalmas médiazajnak van kitéve. Eljutottunk odáig, hogy tiszta és igaz hangot nehéz kihallani ebből. Ebben az információs ítéletidőben mindannyian kapaszkodót keresünk, hogy eligazodhassunk. Mihályka Gyula és munkássága biztos fogódzót jelent

Jámbor Csaba 1998 óta a Gong Rádió munkatársa. Kezdetben műsorvezetőként, később sportszerkesztőként tevékenykedett. 2004 óta a Gong Rádió programigazgatójaként dolgozik, a napi koordináció mellett különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók a megfelelő keresztény útravalóval indítsák mindennapjukat és a rohanó, technokrata világban se szenvedjen csorbát a hallgatóság és az egyház kapcsolata. Fontos program-feladatként kezeli a rádió Hit Vallás című műsorának gondozását és a hitéleti kérdések bemutatását, elemzését. Rádiós munkáján túl a Tőzsér Judit ügyvezető tulajdonos által szorgalmazott szociális célú akciókban is teljes mellszélességgel részt vesz.

Háttér:

Szalézi Ferenc-Bonaventura 1567. augusztus 21-én született Franciaországban, Thorens közelében, a salesi kastélyban. Családja az ősi savoyai nemességhez tartozott és mélységesen ragaszkodott katolikus hitéhez abban az országban, amely nagyrészt elfogadta a kálvinizmust. A számos gyermek között Ferenc volt a legidősebb: kilenc testvére következett még utána. Első tanítója és nevelője a kastély káplánja, Jean Déage volt, aki egész pályáján kitartott mellette.

Ferenc a La Roche-i és az annecyi kollégiumokba járt, majd 1562-től a jezsuitáknál tanult Párizsban. Már tizenegy éves korában föladták neki a tonzúrát, hogy egyházi javadalmakat élvezhessen, pedig családja éppenséggel nem szánta őt papi pályára.

1586 decemberében megismerte Kálvin eleve-elrendelés tanát. Azt hitte, hogy ő is az örök kárhozatra van rendelve; de azért hű maradt a katolikus hithez, s csak akkor lábolt ki a válságból, amikor magáévá tette Lessius elméletét, amely szerint Isten az eleve-elrendelésnél számításba veszi az ember érdemeit.

1588 nyarán a vallásháborúk kezdték bizonytalanná tenni Párizs környékét, ezért apja visszahívta Savoyába, hogy azután Padovába küldje. A család akarata iránti engedelmességből jogot tanult, személyes érdeklődésének kielégítésére pedig teológiát. Jezsuiták és teatinusok révén megismerte A lelki harc című könyvet, és ez nagy hatást gyakorolt lelkiéletének további fejlődésére. 1591. szeptember 5- én elnyerte a jogi doktorátust, majd egy római és loretói zarándoklat után 1592 tavaszán visszatért Savoyába.

Ettől kezdve szilárd volt elhatározása, hogy pap lesz. A házasságot, amelyet családja előkészített számára, visszautasította. Nagybátyja, Szalézi Lajos kanonok azon volt, hogy támogassa atyja ellenállásának legyőzésében. Összeköttetésbe lépett a genfi püspökkel, és titokban elintézte, hogy Ferenc pápai kinevező okmányt kapjon, amely neki adományozza a genfi Szent Péter-káptalan préposti címét. Az egyházmegyében ez volt a püspök után a legmagasabb rang. Ez hízelgett a családi hiúságnak, és így az apa beleegyezését adta. Ferencet 1593. december 18-án pappá szentelték.

Először Thono vagy Chablais vidékének lelkipásztori ellátását bízták rá, olyan területét, amelyet a berniek hódítása után, 1536-ban erőszakkal kálvinizmusra ,,térítettek''. Miután a savoyai herceg visszahódította, most helyre kellett állítani a katolikus hitet a vidéken. Ez a feladat Ferenc számára súlyos testi megpróbáltatásokat jelentett: hajléktalanságot a hegyi tél hidegében és életveszélyes rajtaütéseket ellenfelei részéről. Nyilvános vitákat tartott és röpiratokat szerkesztett, amelyeket később Viták címen összefoglalt; ezenkívül kiadta első művét A szent Kereszt zászlajának védelme címen.

Háromszor titokban Genfbe utazott, hogy Kálvin utódjával, Bézával párbeszédet folytasson a hitről. A megtérések száma nagy volt. A sikerek nyomán a püspök Ferencet kinevezte segédpüspökévé. Ebben a minőségben járt Rómában és Párizsban. Párizsban megismerte Acarie asszonyt, és szoros kapcsolatot alakított ki a város vallásilag legjelentősebb köreivel. Miközben hazafelé tartott, meghalt Granier genfi püspök. Utódjául Ferencet választották 1602. december 8-án. Székhelye Annecyben volt a kálvinista reformáció miatt.

Ettől fogva Ferenc minden erejét a hegyvidéki püspökség lelkipásztori feladataira mozgósította. Személyre való tekintet nélkül egyaránt szolgálatára állt a nemeseknek, a polgároknak és a szegényparasztoknak. Mindenkinek mindene lett. Kortársai teljes joggal látták benne a tettrekész, kötelességének élő püspök eszményképét. Minden eszközzel azon fáradozott, hogy a katolikus keresztényekbe olyan személyes jámborságot ültessen el, amely állja az összehasonlítást a kálvinistákéval. Korlátozás nélkül áldozott időt és fáradságot azok személyes irányítására és lelki vezetésére, akik rábízták magukat. 1604 márciusától Chantal asszony állt közöttük az első helyen, akivel egy Dijonban tartott nagyböjti prédikáció alkalmával találkozott. Azokból a levelekből és kisebb értekezésekből, amelyeket unokahúgának, Charmoisy asszonynak írt, állította össze a Bevezetés a lelkiéletbe vagy Filótea című művét. 1608 decemberében jelent meg nyomtatásban. E könyvecske, amely meg akarta mutatni a keresztényeknek, hogy a megszentelődés nem függ egy meghatározott élethelyzettől vagy sajátos állapottól, hamarosan csodás sikert ért el.

Chantal asszonyhoz fűződő mély és bensőséges barátsága segítette abban, hogy megvalósíthassa egyik legkedvesebb tervét: egy olyan kontemplatív női szerzet alapítását, amelynek nincs szigorú klauzúrája, s tagjai a felebaráti szeretetnek szentelik magukat. A rendnek olyan -- emberi szempontokra is figyelő -- szabályzatot akart adni, hogy gyenge egészségű, beteg vagy öreg nők is tagjai lehessenek. Chantal asszony és két társa 1610. június 6-án kezdte meg a közös életet a szabályok szerint, amelyeket Ferenc adott nekik. A vizitációs nővérek száma gyorsan növekedett, még Ferenc életében 12 kolostoruk jött létre.

A nővérek között egészen rendkívüli egyéniségek is voltak. A velük való bensőséges kapcsolat Ferenc gondolkodásának és belső életének fejlődését egyre inkább misztikus irányba terelte. Az idők folyamán e témakörben gyűjtött tapasztalatai és meglátásai, melyeket rendszeresen följegyzett, lassan formát öltöttek és egységes tanítássá álltak össze az Értekezés az istenszeretetről vagy Teotimus című munkájában. A könyv végső kialakítása sok fáradságába került. 1616 júliusában jelent meg, és rövid idő alatt a lelki irodalom klasszikus írásává lett. Benne a legjobb formájában fejeződik ki Szalézi Szent Ferenc misztikája, amely egyszerre számol az akarattal és az érzelemmel.

Kezdettől fogva ismételten félreértették ezt az írást, és érzelgős, kétes ízlésű, édeskés jámborkodásnak értelmezték. A valóság azonban az, hogy Szalézi Ferenc szelídsége nyilvánul meg abban, ahogy -- emberi és igen megértő módon -- szólni tudott az emberekhez, miközben az aszkézis síkján nagyon szigorú és igényes volt. Azokat, akik a vezetésére bízták magukat, tökéletes lemondásra kötelezte, mely a legkisebb dolgokra is kiterjedt annak érdekében, hogy a tökéletes benső önkiüresítést a gyakran nagyon kemény külső vezekléssel egyesítsék.

A Teotimus kiadása egybeesik Ferenc saját benső életének fordulatával, amely ettől fogva magányosabb lett és kifejezett aszkétikus vonásokat öltött. Gondoskodott arról is, hogy a Chantal anyához fűződő kapcsolatából minden olyan vonás eltűnjön, amely inkább szolgálja az emberi kedvtelést, mint Isten közös szolgálatát. Még többet foglalkozott egyházmegyéjének ügyeivel, és lemondott arról, hogy több könyvet írjon.

Utoljára 1618-ban utazott Párizsba. Ez az út valóságos diadalmenet volt, oly nagy tiszteletadással vették körül. A fővárosban megismerkedett De Paul Vincével és Angelique Arnault anyával, a Port- Royal apátnőjével, aki egyik leglelkesebb tanítványa lett. Ebben az időben azonban gyengülni kezdett szervezete, amely sohasem volt ellenálló. 1620-ban engedélyt kapott, hogy testvérét, János-Ferencet, segédpüspökként maga mellé vegye.

1622-ben kénytelen volt Savoya hercegét Avignonba kísérni. Közeli halálának sejtelmével indult útnak. Hazatérőben megállapodott Lyonban, és ott a vizitációs kolostor kertész-házacskájában szállt meg. Néhány órára még egyszer láthatta Chantal anyát. December 27-én agyvérzés lépett föl nála, ami másnap a halálát okozta. Halála után életszentségének híre állandóan növekedett, írásai számtalan új kiadást értek meg.

Szalézi Ferencet 1661. december 8-án boldoggá, 1665. április 19-én szentté avatták; 1877. november 16-án egyháztanítóvá nyilvánították. Ünnepét a római naptárba 1666-ban vették föl, január 29-re. 1969-ben áttették január 24-re, amely napon 1623-ban Annecyben eltemették.

(Forrás: katolikus.hu)

 

 

 

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés