Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Bábel Balázs: „Az én hitem abszolút megbizonyosodás”

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__28905
Érseki jelmondatáról, hit és hitetlenség határáról, az abortuszliberalizációról, a borhoz való viszonyáról és a Mária-ruhák csodatévő erejéről nyilatkozott – egyebek mellett – dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke Farkas P. József mikrofonja előtt.

– 1999. június 25-től áll a nagymúltú főegyházmegye élén. Választott jelmondata: Az Isten országáért! Mit jelentett ez akkor és most kifejezhet-e mást?

– „Az Isten országa” fogalom mind az Ószövetség, mind az Újszövetség vezérlő eszméje. A gondolat idővel új értelmet kapott. A zsidóknál még elsődlegesen a nemzethez kötődött, később Jézus is felveszi ezt a szálat, s amikor elkezdi nyilvános működését, azt mondja: „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa” – kezdte válaszát Bábel Balázs. Számtalan hasonlata akad, ami tovább gondolásra ad alkalmat. Maga Jézus jelenti ki, hogy keressétek elsősorban Isten országát, s az ő igazságát. Ez volt a papi újmisés mondatom. Amikor érsekké neveztek ki, jelmondattá alakítottam. A gondolat azóta is ugyanaz, legfeljebb a megvalósíthatóságban más lehetőségek merültek fel akkor és most. Isten országát keresni, vagyis vallási-hitbeli kérdésekkel foglalkozni teljesen más volt egykor, mint most. A rendszerváltás után a szabadsággal egyúttal ránk szakadt a szabadosság is. Varga Béla, aki a II. világháború idején inkognitóban lengyeleket mentett a németek elől a Balaton mellett, hosszú időt töltött emigrációban, s mikor hazajött, idézte Szent Ágostont: jól vigyázzunk, mert néha rabságban könnyebb élni, mint szabadságban. A fogoly mondhatja, hogy nem tud mást tenni, mint amire lehetősége nyílik. A szabadsággal együtt nyiladozik a lehetőségek tárháza. Más kérdés, hogy élünk-e vele, és ha igen, miként.

– Belső lelki életéről kérdezném – ha lehet. A hit és hitetlenség határáról. Van úgy, hogy az érseknek is gondot okoz ez a dilemma?

– Személy szerint nincsenek olyan jellegű hitbeli kétségeim, hogy létezik-e Isten, avagy Jézus Krisztus Isten fia volt-e. Az én hitem abszolút megbizonyosodás. A világban látható események elhelyezésével akad gyakorta gondunk; egy-egy tragikus esemény hogyan illeszthető az isteni gondviselésbe. Ha Isten valamit megenged, ez – végtelen bölcsességéből következően – értelmet hordoz magában, ami nem feltétlenül bontakozik ki rögtön előttünk, később azonban akár világosan láthatjuk, mi miért történt velünk. Isten útjai kifürkészhetetlenek, Izaiás szavaival: amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van Isten és ember gondolata. Nem feltétlenül válik javunkra, amit mi hasznosnak vélünk a magunk számára.

– Május 25-én Írországban népszavazást tartottak. 2/3 arányban nyert a liberalizálás gondolata – egy konzervatív irányultságú kormány regnálása alatt. Lazítani kellene a szigorú abortusztörvényeken?

– Az alapvető erkölcsi tételekhez nem lehet hozzányúlni, mert gátszakadást hoz magával. A „Ne ölj!” minden korszakban érvényes parancsolat. Az ember nem rendelkezhet az élet felett! Persze vannak nehéz helyzetek, de az élet szent! Minden bűnre van bocsánat, ám az abortusz minősített eset. A betegágyban sem öljük meg a haldoklót. Hit és erkölcs egymástól elválaszthatatlanok, a mai ember vallásossága viszont fellazult. Ugyanakkor az is tetten érhető, hogy a háttérből komoly ellenerők irányítják a közgondolkodást és a szavazás menetét.

– A nyár a távolabbi, egyházmegyén kívüli zarándoklatok ideje. Merre hívják mostanában?

– Tervezem felkeresni a Felvidéket, valamint elmegyek Erdélybe, az új temesvári püspök beiktatási ünnepségére. Szabadkai értelmiségiektől is kaptam meghívást, hozzájuk szintén ellátogatok. Mindezektől elvonatkoztatva jobbára a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén mozgolódom.

– Amikor a Szerémség is Kalocsához tartozott – évszázadokkal ezelőtt – az akkori érsek birtokolta a Vinum Litirgicumot. Ő adta a királyok borát. Miként tekint a hegy levére?

– Nincs szőlőültetvény a tulajdonomban. Egy szőlészeti-borászati egyesülettől szerzem be a misebort, nagylelkűen ajándékozni is szoktak. Becsületes, rendes emberek, ezért igazolom számukra, hogy az általuk forgalmazott nedű alkalmas misebornak, mivel tisztán szőlőből készült. Mindegy, hogy fehér vagy vörös, ám a fehér praktikusabb, mivel az utóbbi könnyen befoghatja a kehelykendőt. Mindazonáltal jómagam is borivó ember vagyok, de nem nyakló nélkül fogyasztom a hegy levét, nincsenek elvonási tüneteim sem. Sokáig a kiváló vörösborokat favorizáltam, de azok hamar felnyomják a vérnyomásomat és talán még gyomorsavat is okoznak, ezért jómagam maradok a fehérnél.

– Kalocsa testvértelepülésén, a Somogy megyei Andocson 349 darab, többségében kalocsai mintával ellátott Mária-ruhát tartanak számon, a főoltár Madonnájára szabva. A templom plébánosa szerint nem egyszerűen ruhagyűjteményről van szó, különleges áldásban részesülhetnek ott a hívek.

– A katolikusok évszázadokon át oly módon is kifejezték a Szűzanya iránti hódolatukat, hogy gazdag ruhatárral látták el a szobrait, adott esetben szakrális erőt kölcsönözve az illető helynek. Lényegében vallási folklórról beszélhetünk! Valójában a mennyei szentek erejéről van szó. Az Istennek nagy hatalma van a szentjei által is. Egy helyen kitünteti azokat, akik hívő lélekkel mennek oda.

 

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés