Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4771 db bejegyzés

Napi evangélium "Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.
Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje. Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Lk 4,31-37
button_read_more

Napi evangélium: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…”
Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol (egykor) nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: ?Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.? Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: ?Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.? Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ?De hát nem József fia ez?? ? kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: ?Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: ?Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket ? mint hallottuk ? Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!? Majd így folytatta: ?Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.? Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Lk 4,16-30

A nap szentje: Szent Mónika

Feltöltés időpontja: |

A nap szentje: Szent Mónika
SZENT MÓNIKA az afrikai Tagastében született 331-ben, sötétbőrű pún keresztény családból. Kislány korában megtanulta az önmérsékletet és a mértéktartást. Már fiatal lányként férjhez adták egy pogány férfihez, Patríciushoz. Több fia volt. Mónika igyekezett a családnak katolikus nevelést nyújtani, de férje és gyermekei lenézték vallásosságát, elhúzódtak, sőt gúnyolták miatta. Nehéz természetű férjét csodálatos türelemmel viselte el. Anyósát is türelemmel változtatta meg, barátnővé, sőt kereszténnyé tette. Az igazi édesanya példaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. Nem adta fel a reményt, hogy környezetét megtérítse. Rendíthetetlen türelemmel igyekezett a kicsapongó Ágostont is jobb útra téríteni. Minden eszközt megragadott volna, hogy fiát megváltoztassa, de Ágoston megátalkodottságán minden próbálkozás megbukott. Pogány férjét jóságával és szelídségével segítette a megkeresztelkedésre, az halálos betegen megtért, megkeresztelkedett, 372-ben, egy évvel halála előtt. Ágoston szabadulni szeretett volna anyjától, ezért félrevezetve azt, suttyomban utazott el Rómába. Szökevény fiát Milánóban találta meg, Szent Ambrus tanítását hallgatta. A rossz úton járó fiút 14 éven át hullatott könnyeivel és állhatatos imádságával térítette meg. Kitartó könyörgése többet eredményezett, mint amennyit várt volna. Ugyanis nem csak fia, de Ágostonnak házasságon kívül született fia is, és barátja is együtt vették fel a keresztséget 386. húsvét hajnalán. Megtért fia karjaiban halt meg 387-ben, Ostiában. Először az ostiai Szent Aurea templomba temették el. 1430-ban V. Márton pápa az ereklyéket felemeltette, és most Rómában a Szent Ágoston templomban van eltemetve. Példája: Az oly parányi vízcsepp is - állandóan csepegve - átfúrja a kemény sziklát!

Napi evangélium:” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! „

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium:” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! „
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: "Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: "Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt: "Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Mt 25,1-13

ÉLŐ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK: Wadowicében is fújták

Feltöltés időpontja: |

ÉLŐ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK: Wadowicében is fújták
A Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi Mazsorett Csoport közösen vett részt Lengyelországban a VIII. Plonszki Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon, ahonnan a legjobb külföldi együttesnek járó elismeréssel tértek haza. Földi János, a zenekar vezetője elmondta, hogy utazásuk során – a Wojtyla Ház munkatársainak és a testvérvárosi jó viszonynak köszönhetően - egy napot Wadowicében tölthettek, ahol nagy szeretettel fogadták a 40 tagú csoportot, Ewa Filipiak polgármester asszony személyesen köszöntötte őket. A zenészek és táncosok természetesen meglátogatták a pápa szülőházát, majd nagysikerű koncertet adtak a város főterén. A szerepelést a mazsorettek fellépése színesítette. A magyar vendégek a plonszki fesztivál részeként egy lengyelországi nyaralóhelyen, Serockban is felléptek. Valamennyi programjukon nagy szeretettel fogadta őket a lengyel közönség.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG PERCY TAMÁS vértanú

Feltöltés időpontja: |

+Anglia, 1528. +York, 1572. augusztus 22. Thomas Percy Northumbria grófjainak nemzetségéből származott. (E család tagjai Shakespeare több királydrámájában szerepelnek.) Apját 1537-ben kivégezték, mert nem ismerte el VIII. Henrik (1509-- 1547) egyházfőségét. Öccsével, Henryvel együtt elszakították hű katolikus anyjától. Az apa kivégzésével a család elvesztette polgári- politikai jogait, de amikor Tamás nagykorú lett, visszakapta. A katolikusbarát Tudor Mária királynő (1553--1558) hálából megengedte, hogy újból felvegye a grófi címet, amiért Scarborough-ban levert egy összeesküvést. Egy évvel később feleségül vette a Worcester grófok régi, híres nemzetségéből származó Anne Somersetet. Northumbria Észak-Angliában, a skót határ közelében fekszik, Tamás gróf pedig ott szolgált királynőjének hűségesen és sikeresen. I. Erzsébet (1558--1603) idejében is, aki az anglikán egyházat támogatta, kezdetben még jól alakultak a dolgai; 1563-ban a királynő a térdszalagrendet adományozta a grófnak. Csakhamar azonban ,,túlságosan katolikusnak'' találták. Jóllehet okosan visszavonult, a későbbi pere alatt tett bizonyos kijelentései arra engednek következtetni, hogy ő maga sem volt teljesen megelégedve ez időbeli magatartásával. Nemsokára azonban színt vallott.
button_read_more

Napi evangélium "Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok!
Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz: Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a h? és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kell? időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában: "Késik a gazdám!", aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, - ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Mt 24,42-51
button_read_more

Ötöst kapott a fogyasztóktól a Gallicoop májas-ötöse

A cég termékei elnyerték a X. Húshigiéniai és Húsvizsgálati Világkongresszus közönségdíját

Feltöltés időpontja: |

Ötöst kapott a fogyasztóktól a Gallicoop májas-ötöse
2010. augusztus 24., Szarvas – Augusztus 17. és 22. között, a jubileumi Húshigiénai és Húsvizsgálati Világkongresszus, illetve a köré szervezett I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretein belül rendezték meg Szigetváron a „Disznósajtok és Kenőmájasok Bajnokságát”. A Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. öt májassal nevezett a rangos eseményre. A versennyel párhuzamosan kiállítás is zajlott a helyszínen, ahol a résztvevők megkóstolhatták, majd szavazólapon véleményezték az előállítók különböző termékeit – ezek alapján a Gallicoop májasai lettek a legjobbak 2010-ben.
button_read_more

Napi evangélium:” Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok!”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium:” Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok!”
Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: "Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében." Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek! Mt 23,27-32

Mikrobák falták fel az olajfoltot

Feltöltés időpontja: |

Mikrobák falták fel az olajfoltot
Egy nemrégiben felfedezett mikrobafaj gyakorlatilag eltüntette azt a BP olajkútjából kifolyt, Manhattan nagyságú, víz alatti olajfoltot, amelynek a Mexikói-öbölben való létezéséről a múlt héten számolt be az amerikai média.
button_read_more
Összesen: 4771 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés