Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök
*Châteauneuf d'Isčre, 1053. +Grenoble, 1132. április 1. Kevés püspök élt át olyan hosszú kormányzási időt, mint grenoble-i Hugó, méghozzá egy nehéz, viszályokkal teli időszakban. A 11. század vége és a 12. század első harmada Nyugat egyháza számára válságos időt jelentett: a pápaság, amely tudatában volt ama veszélyeknek, melyek az egyházi javakat és a papság erkölcseit fenyegették a feudális társadalmi rend részéről, megnehezült feltételek között küzdött Péter hajójának megmentéséért; a német császár pedig, aki még mindig a legfőbb világi hatalom karoling felfogását képviselte, minden fáradozását megsemmisítette. Nem kevésbé volt kemény az egyházmegyei síkon folyó harc, melyben Hugó a ,,reformpárt''-hoz csatlakozott: arra érezte indíttatva magát, hogy visszaállítsa püspöki székének világi hatalmát, és segítséget nyújtson a papok képzésében és fegyelmében bekövetkezett hanyatlással szemben. A világi hatalmasok (főnemesek, várurak és azok a nemesek, akik valamennyien többé-kevésbé ellenséges érzelműek voltak a pápával szemben) az egyházi javak eltulajdonításából nem csekély hasznot húztak. Érthető, hogy a reformpüspökök ellenállása az ilyen túlkapásokkal szemben komoly összeütközéseket váltott ki. Alapjában véve az Egyház leigázásáról és elpusztításáról vagy függetlenségéről és egységéről volt szó.
button_read_more

Napi Evangélium - "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből!
Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres áldozatnál.” Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Mk 12,28b-34
button_read_more

Napi Evangélium - "Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” Lk 11,14-23
button_read_more

MA: KERESZT SZENTELÉS SOLTVADKERTEN

Feltöltés időpontja: |

MA: KERESZT SZENTELÉS SOLTVADKERTEN
Dr. Bábel Balázs, érsek, metropolita szenteli föl a soltvadkerti Zsikla-keresztet ma - április 2.-án - 15 órakor, a város legforgalmasabb útja mellett, a Bócsai kijárónál. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a kereszt helyreállítói....
button_read_more

Napi Evangélium - "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.
A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.” Mt 5,17-19
button_read_more

Épül szépül a Wojtyla tér

Feltöltés időpontja: |

Épül szépül a Wojtyla tér
Korábban már beszámoltunk, hogy igen komoly átalakítások, fejlesztések voltak a Wojtyla téren és környékén. A tél elmúltával, múlt héten újra elkezdődtek a munkálatok, most a parkoló részt alakítják át. Öröm látni, hogy a város vezetősége továbbra is szívén viseli a Wojtyla tér sorsát.
button_read_more

A NAP SZENTJEI: SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJEI: SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók
Ezek a hitvallók Afrika római tartományban (Tunézia) a vandálok ariánus királyai, Geiserich (428--477) és Hunerich (477--484) alatt is állhatatosan kitartottak katolikus hitük mellett. A vandálok a katolikus hitvallást nemcsak az általuk birtokolt területről akarták kiirtani, hanem mindenekelőtt természetesen a királyi udvarból, ahol Geiserich parancsa értelmében minden hivatalnok csak ariánus lehetett. Armogasztész előkelő férfi volt, de mivel megtagadta, hogy áttérjen az ariánus hitre, ütlegelték és megkínozták. Amikor a feljebbvalója, Teoderich herceg látta, hogy nem éri el a kívánt hatást, meg akarta ölni. Jucundus ariánus pap azonban terve végrehajtásában meg tudta akadályozni azzal a megokolással, hogy ezzel csupán új vértanút szolgáltatna a katolikus rómaiaknak. Ezért Teoderich Byzacena tartományban (Dél-Tunézia) letöltendő bányamunkára ítélte Armogasztészt. Hogy azonban még inkább megalázza, később arra kényszerítette, hogy Karthágó közelében, ahol mindenki láthatta, teheneket legeltessen. -- Armogasztész temetéséről Vita püspöke, Viktor, aki 484-ben megírta Afrika tartomány üldöztetésének történetét, egy legendás motívumot közöl: Armogasztész megsejtve közeli halálát, az iránta nagyon készséges és jó katolikus Félix prokurátorhoz fordult azzal a kéréssel, hogy halála után egy bizonyos szentjánoskenyérfa alá temettesse el. Amikor a mondott helyen megásták a sírt, egy csodálatos márvány szarkofágra bukkantak.
button_read_more

Napi Evangélium - "Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki?"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki?
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.” Mt 18,21-35
button_read_more

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap felolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Nagyböjt péntekjein 17 órakor keresztutat végzünk; ezeken a napokon kötelező hústilalom van, mely nem helyettesíthető imádsággal és jócselekedettel. A böjti fegyelem szabályai a betegekre nem vonatkoznak. A héten lesz első csütörtök, első péntek. Csütörtökön a szentségimádás 17 órakor kezdődik, 18 órakor szentmise, pénteken 17 órától ifjúsági keresztút, 18 órakor szentmise lesz.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja vagy házassági évfordulójuk. A jó Isten áldása legyen életükön! Hétfőn este 7 órakor képviselőtestületi gyűlés lesz. Kedden este fél 6-tól közös biblia olvasás lesz. Nagyböjt péntekjein a közös keresztúti imádság du. 5 órakor kezdődik.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés