Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4701 db bejegyzés

Napi evangélium "Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” Lk 21,12-19
button_read_more

Adventvasárnapi premier

Feltöltés időpontja: |

Adventvasárnapi premier
Advent első vasárnapján mutatja be a kecskeméti Katona József Színház társulata II. János Pál pápa: Az aranyműves boltja című művét, melyet Cseke Péter, a színház direktora állít színpadra oratorikus formában. Az 1939-ben kezdődő történet három házasságot kísér végig. A darab alcíme: elmélkedés a házasság szentségéről, olykor drámai fordulatokkal.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT I. KELEMEN PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT I. KELEMEN PÁPA
+101 körül Római Szent Kelemen alakját valóságos Kelemen-irodalom fonta körül az ókeresztény korban, de a neve alatt fennmaradt írások közül csak egy tekinthető hitelesnek: a Levél a korintusiakhoz. Ez abból az alkalomból íródott, hogy 96 körül a korintusiak egy része föllázadt a presbiterek ellen, néhányat elmozdítottak tisztségükből, és újakat iktattak be helyettük. A levél írója nem nevezi meg magát, de olyan valaki, aki a római egyház nevében fordul a korintusi egyházhoz: „Isten Rómában lakó egyháza Isten Korintusban lakó egyházának...”
button_read_more

Napi evangélium „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!”
Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: „Én vagyok!” És: „Elérkezett az idő!” Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.” Lk 21,5-11
button_read_more

Az aranyműves boltja

Feltöltés időpontja: |

Az aranyműves boltja
Karol Wojtyla, azaz ismertebb nevén II. János Pál a történelem egyik legismertebb és legkedveltebb pápája volt. Azt talán kevesebben tudják róla, hogy rajongott a színházért; ifjúkorában ő maga is amatőr színjátszó volt, és élete során számos szépirodalmi művet - köztük színdarabokat is - írt. Igaz, szépirodalmi alkotásait - szemben vallásos tárgyú írásaival - nem saját neve alatt jelentette meg; több művésznevet is használt. Az 1960-ban íródott Az aranyműves boltja c. művét például Andrzej Jawień néven jegyezte.
button_read_more

Szent Erzsébet nap a Margaréta Otthonban - Wojtyla Ház ajándékát szeretettel fogadták

Feltöltés időpontja: |

Szent Erzsébet nap a Margaréta Otthonban -  Wojtyla Ház ajándékát szeretettel fogadták
A Wojtyla Barátság Központ és a Porta Egyesület Szent Erzsébet napját ünnepelte a többek között a Margaráta otthonban. A Barátok Temploma reggeli miséjén Hatházi Róbert káplán a Cseh Pékség által felajánlott ünnepi kenyeret, és a Fantázia Virágbolt adományát csodálatos rózsát szentelte fel. A kenyér, és a rózsa is sokszoros szimbólum, és szorosan kötődik a világon legismertebb magyar a legnépszerűbb Erzsébet életéhez, legendáihoz. A Margaréta Otthonban évek óta köszönti a Wojtyla Család az Erzsébeteket. A délelőtti rendezvényen a Szent Miklós Templom hittan csoportja egy rövid műsorral kedveskedett az időseknek. Az előadást nagy érdeklődés kísérte. A műsor egy gyönyörű fuvola szólóval kezdődött és végződött. Ez követően néptánc bemutató. Szent Erzsébethez, Szent Erzsébetről szóló versek, könyörgések, legendák következtek. A hittan csoport fellépése után szétosztották a csokoládékat, a megszentelt kenyereket, és a rózsákat. Az otthon lakói meghatódottan és örömmel fogadták az ajándékokat.
button_read_more

A NAP SZENTJE: DUCHESNE SZENT FILIPPINE apáca

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: DUCHESNE SZENT FILIPPINE apáca
*Grenoble, 1769. augusztus 29. +Saint-Charles, Saint-Louis mellett, 1852. november 18. 1769. augusztus 29-én született Grenoble-ban. Apja egy hitetlen ügyvéd volt, akit áthatottak a 18. század filozófiai eszméi, és hosszú időn át rokonszenvezett a forradalommal. A Duchesne család nem mindennapi tetterejéből és szívósságából Filippine is örökölt valamit. Apja nézeteire való tekintet nélkül jó kereszténynek nevelték. Saját közlése szerint már nagyon fiatal korában az volt a vágya, hogy misszióba mehessen, s remélte, hogy majd vértanúságot is szenved. A szerzetesi életre való elhivatottsága határozott módon csak később mutatkozott meg. Némi családi ellenállás után megkapta az engedélyt, hogy kövesse hivatását. Egyaránt vonzotta a szemlélődő és az apostolkodó szerzetesélet. Úgy vélte, hogy eszményét a grenoble-i vizitációs kolostorban találja meg. A kolostornak nevelőintézete is volt, s ott Filippine nevelői képességeit is gyakorolhatta.
button_read_more

Napi evangélium "Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!
Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: „Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.” Lk 19,41-44
button_read_more

A NAP SZENTJE: AVALONI SZENT HUGÓ püspök

Feltöltés időpontja: |

*Avalon, 1140. +London, 1200. november 16. A burgundiai királyságban lévő Avalon urának fia volt. Anyja halála után a Villard-Benoît-i ágostonos kolostorba lépett. Mintegy húszéves volt, amikor a nagy karthauzi kolostorban (Grande Chartreuse) tett látogatását követően karthauzi lett.
button_read_more

Napi evangélium "Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.
Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: ?Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: ?Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!? Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: ?Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!? Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Előlépett az első, és így szólt: ?Uram, mínád tíz mínát hozott.? Erre azt mondta neki: ?Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.? Jött a másik szolga, és így szólt: ?Uram, mínád öt mínát hozott. ? Ennek azt mondta: ?Te öt város kormányzója leszel.? Jött a harmadik, és így szólt: ?Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.? Ezt így büntette meg: ?A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?? Aztán a körülállókhoz fordult: ?Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!? Azok megjegyezték: ?Uram, hiszen már van tíz mínája.? De ő így válaszolt: ?Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!?? E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Lk 19,11-28
button_read_more
Összesen: 4701 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés