Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

A Wojtyla Barátság Központ önkéntesei adtak végtisztességet néhai Fiacsán Lajosnak

Feltöltés időpontja: |

A Wojtyla Barátság Központ önkéntesei adtak végtisztességet néhai Fiacsán Lajosnak
A Karol Wojtyla Barátság Központ valamint a Ferences Imaközösség tagjai szerdán, február 9-én elkísértek végső útjára, egy tetvért, akit nem is ismertek. Délelőtt kilenc órakor, a ravatalozónál, az emlékezés szavai ezúttal Fiacsán Lajosnak sorsáról, életéről szóltak. Az elhunytnak 56 évet adott a Teremtő. Halála vád és kérdés, egy balsors végzete: nem maradt mellette senki, egyetlen hozzátartozója sem jelent meg a sírnál. Az önkéntesek verssel, imával búcsúztatták el az elhunytat, akit életében nem ismertek, és sorsáról nem tudnak semmit sem. Ennek ellenére koszorú és mécses került a temetőszéli sírhantra. „Adj Uram Örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki.”
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT APOLLÓNIA szűz, vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT APOLLÓNIA szűz, vértanú
+Valószínűleg Alexandria, 249. február 9. A 3. század első felében az alexandriai keresztény közösségben élt egy Apollónia nevű hajadon. Valószínűleg közösségének diakonisszája volt; erről közelebbit nem tudunk. A róla szóló egyetlen hírt püspökének, Nagy Dionüsziosznak (+265) az antióchiai püspökhöz írt leveléből merítjük, amelyben beszámolót adott számos alexandriai keresztény vértanúhaláláról; köztük volt Apollónia is. Valójában nem keresztényüldözésről volt itt szó, hanem a fanatikus csőcselék kicsapongásáról. Ezek az események pedig éppen a kereszténybarát Philippus Arabs császár uralkodása alatt (244--249) történtek. Dionüsziosz püspök, aki maga is a deciusi keresztényüldözések hitvallója lett, többek között ezt írja:
button_read_more

Kezet nyújtva az elesetteknek

Feltöltés időpontja: |

Kezet nyújtva az elesetteknek
A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban tett látogatást a közelmúltban Nagy Anna kormányszóvivő. Miután megismerkedett a ház történetével és missziójával, segédkezett a gondozottak ebédjének felszolgálásában. Nagy Anna látogatása során megindító őszinteséggel beszélt magánéletéről, a nehéz helyzetbe kerültek iránti szolidaritásról és hivatásáról. Egyebek mellett e témákban kérdeztük a kormányszóvivőt.
button_read_more

Napi Evangélium "A sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium A sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.
Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket: „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.” Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: ...
button_read_more

A NAP SZENTJE: EMILIÁNI SZENT JEROMOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: EMILIÁNI SZENT JEROMOS
*Velence, 1486. +Somasca, 1537. február 8. Azt a kort, amelybe a velencei patrícius-fiú, Girolamo (Jeromos) Miani beleszületett, szellemi téren a reneszánsz virágzása jellemezte, mely az antik kultúra értékeit új életre keltette. Az irányzattal a pápaság is szövetségre lépett, bár a vallási életnek ez nem mindig tett jó szolgálatot. A kor politikai arcát a gyakori, olykor vad háborúskodás szabta meg: a habsburg Spanyolország és Franciaország, vagy az Egyházi Állam és egyéb itáliai fejedelemségek, városköztársaságok és nemesi családok Észak-Itáliát ismételten lángba borították. A harcokba a tengereken uralkodó büszke Velence is alaposan belekeveredett. Az erkölcsök eldurvulása, egész országrészek kipusztulása, a nép elszegényedése, a közigazgatás, a jog és az egészségügy zűrzavara lett a következmény. Az apokaliptikus lovasok, a háború, az éhség, a pestis és a halál -- akiket Dürer Albert éppen akkoriban metszett látomásos erővel fába -- pusztítva járták be a messzi tájakat és népeket.
button_read_more

Napi Evangélium - "Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem.
Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?” Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.” Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az „korbán” vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.” Mk 7,1-13
button_read_more

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Február 12-én a Házasság Világnapja című rendezvény lesz a Közösségi Házban. Részletek a plakátokon. A Betegek Világnapja alkalmából február 13-án vasárnap a fél 11-es szentmisén lesz a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása templomunkban. Szeretettel várjuk erre az alkalomra beteg testvéreinket, akiket arra kérünk, hogy a szentség felvétele előtt végezzék el szentgyónásukat.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát
*Mainz, 780 körül. +Mainz, 856. február 4 A Karolingok korában ért véget a korai kereszténység patrisztikus virágzását követő kulturális hanyatlás. A válság, illetve átmenet időszaka 500-tól 700-ig tartott. A frankok nemcsak új politikai rendet alkottak meg, hanem egy új lelki rend határköveit is lerakták. Azok a régi szellemi értékek tették ezt lehetővé, amelyeket a 8. században utolérhetetlen érzékenységgel fogadtak be és hagyományoztak át. Saját teljesítményekre még nem volt érett e kor; hagyományok befogadása a jellemzője. E befogadás és közvetítés hordozója a korai középkorban csak az Egyház lehetett. A 8--9. században, tehát Hrabanus idejében valósult meg kultúránk döntő összetevőinek, az ókori, az ókeresztény és a germán szellemi örökség szintézise. Egyetemes történeti szempontból nem vitatható a keresztény népek Nagy Károly által megvalósított politikai egységesítésének továbbható ereje; megteremtette az európai kultúra fogalmának feltételét. Károly halála (814) után azonban kortársai az új birodalomból kinőtt nagy problémákkal találták szemközt magukat. A birodalom egysége Jámbor Lajos és fiai, valamint ezek egymás közti kíméletlen hatalmi harcaiban megszűnt. A verduni szerződés (843) megpecsételte a politikai egység szétesését.
button_read_more

Napi Evangélium - "Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette.
Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert Keresztelő János támadt fel benne a halálból. Voltak azonban, akik azt állították Jézusról, hogy ő Illés. Ismét mások azt hirdették, hogy próféta; olyan, mint egy a többi próféta közül. Ennek hallatára Heródes továbbra is azt gondolta magában: „Ő János, akinek fejét vétettem. Ő támadt fel a halálból.” Heródes volt ugyanis az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.” Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked”. Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is”. A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét”. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Mk 6,14-29
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A hét ünnepei, szentjei: csütörtök: Szent Skolasztika szűz péntek: Szűz Mária Lourdes-i megjelenése, A betegek világnapja A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja vagy születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön! Hétfőn 9 órától baba-mama-papa klub van a babaszobában. Nyílt napok az érdeklődő szülők számára a Szent Imre Óvodában szerdán a Szent Imre utca 9-ben, csütörtökön a Teleki László u. 1. szám alatt. Részletek a hirdetőtáblán.
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés